January 28, 2023

กุ้งฝอย เลี้ยงง่าย ขายคล่อง รายรับเป็นแสนต่อปี

กุ้งฝอย นำมาทำอาหารได้หลากหลาย เช่น กุ้งเต้น ทอดมันกุ้ง กุ้งฝอยทอด น้ำพริกกุ้งฝอย เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ทางโภชนาการสูง

กุ้งฝอยส่วนใหญ่มีตามฤดูกาล ประกอบกับ ความต้องการของตลาดที่ยังมีต่อเนื่องนี้ ทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาดีด้านการเพ าะเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อจำหน่าย ซึ่งร าคาข ายในท้องตลาดก็สูงไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 200 – 400 บ าทเลยทีเดียว

การเลี้ยง ทำได้หลายวิธี ทั้งการเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์ บ่อปูน บ่อพลาสติก กระชังบก กระชังลอยน้ำ หรือเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งแต่ละวิธีก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเ ก ษ ต ร กร รวมถึงขนาดของพื้นที่

อ ย่ า งไรก็ตามการเลี้ยงกุ้งฝอยในแต่ละแบบน้ันก็จะมีรายละเอียดการเตรียมบ่อเตรียมความพร้อมที่ไม่เหมือนกัน อ ย่ า งเช่นถ้าเลี้ยงในบ่อซีเ ม น ต์ จะต้องมีการเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงเป็นระยะเวลานานกว่าการเลี้ยงในบ่ อ ดิน

เนื่องจากต้องจัดการกับความเป็นกsดด่างของน้ำที่เกิดจากปูนในบ่อเสียก่อน เพื่อให้ความเป็นกsดด่างของน้ำนั้นเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งฝอยต่อไป

นอกจาการเตรียมบ่อแล้ว การหาพั นธ์ กุ้ง การให้อาหารและการข ย า ย พั นธุ์กุ้ง ก็สำคัญที่ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อน

โดยส่วนใหญ่แนะนำเริ่มจากการทดลองเลี้ยงในปริมาณน้อยก่อน เพื่อที่จะได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการเลี้ยงก่อน แล้วค่อยๆข ย า ยเพาะ พั น ธุ์ ออกไป

หลังจากที่เลี้ยงรอดและสามารถข ย า ยพันธุ์ได้แล้ว จากนั้นค่อยเพิ่มปริมาณการเลี้ยงขึ้นเพื่อจำหน่ า ยต่อไป

ในส่วนของต ล าด ถือว่าน่าสนใจ เพราะเกษตกรที่เลี้ยงกุ้งฝอยบางรายสามารถสร้างรายได้ถึงเดือนละ 10,000 กว่าบ าท โดยvายได้ทั้งเพื่อการบริโภคในsาคากิโลกรัมละ 200-400 บ าท และรวมไปถึงการvายกุ้งพ่อพั น ธุ์ แม่พั น ธุ์ โดยvายตัวละ 1 บ าท

ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักสั่งซื้ อเพื่อไปทำเป็นอาหารและเป็นพ่อแม่พั น ธุ์ และมีบางส่วนที่สั่งซื้ อไปให้ปลาสวยงามกิน หรือซื้ อไปเพื่อใช้ตกปลาด้วย

เนื่องจากกุ้งฝอยนั้น เลี้ยงง่าย ใช้ต้นทุนน้อย และช่องทางการจำหน่ายเพียบ ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งฝอยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเก ษ ต รก รได้

เรียบเรียงโดย นิยมไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *