January 30, 2023

ปลูกผักชี ดูแลง่าย คนนิยม 30 วัน vายได้ vายดี

ผักชี เป็นพืชที่ชอบดินร่วน ป น ทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มี ฝ น น้อย อากาศเย็น

ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกัน ย า ยน ถึง ปลายตุลาคม เพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี โดย วิธีปลูกผักชี ปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด พั น ธุ์ สามารถปลูกได้ทั้งแบบกระถาง และ แปลงดิน โดยแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1.หากต้องการ ปลูกในแ ป ล งดิน ควรเตรียมดินด้วยการพรวนดินขึ้นมา ต า ก แดดไว้ก่อนสัก 5-7 วัน แล้วพรวนดินซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เพิ่มความ ร่ ว น ในดิน จากนั้นผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้ากับแปลงดิน

2.เมื่อได้เมล็ดพั น ธุ์ผักชีมาแล้ว ให้ บ ด เมล็ดผักชีให้แตกออกเป็น 2 ส่วนก่อน (เนื่องจากเมล็ดผักชีมีเ ป ลื อ กแข็งหนา และมีกลิ่นหอมทำให้นก หนู ชอบมากัดกินทำ ล า ย)

3.แล้วจึงนำไปแช่น้ำ 1- 3 วัน (แนะนำ การแช่น้ำควรนำ ผ้ า มาห่อไว้ แล้วหาอะไรกด ทั บ ให้มิดจมน้ำไปเลย) การบดเมล็ดผักชีจะทำ ใ ห้ ผักชีเจริญเติบโต ง่ า ย และเร็วขึ้น

ที่สำคัญเมล็ด พั น ธุ์ ผักชีที่จะนำมาปลูกควรเป็นเมล็ดพั น ธุ์ผักชีที่ใหม่เพราะเมล็ด พั น ธุ์ ผักชีเก่าที่ เ ป็ น ราปลูกยังไงก็ไม่ขึ้น

4.เมื่อแช่เมล็ด พั น ธุ์ ผักชีแล้ว นำไปผึ่งลม เมื่อเมล็ด พั น ธุ์ ผักชีเริ่มงอกก็นำไป ห ว่ า น (ก่อนการนำเมล็ดพันธุ์ผักไป ห ว่ า น ควรรดน้ำให้ชุ่มแปลงดิน)

แล้วจึงนำเมล็ด พั น ธุ์ ผักไปหว่าน และคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรัก ษ า ความชุ่มชื้นของแปลงดิน

5.สำหรับ การปลูกแบบหว่านนั้น หลังจากเมล็ดงอกแล้วควรถอนแยกให้ได้ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 10-20 เซนติเมตร เป็นระยะที่เหมาะสมกับการให้ผลผลิตสูงสุด และจะทำให้ผักชีแตกพุ่มสมบูรณ์

แต่ถ้าหากใช้เมล็ด พั น ธุ์ ในหว่านค่อนข้างมาก ก็ควรถอนแ ย กให้เหลือระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตร

6.การรดน้ำและการกำ จั ด วัชพืช ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมาก ดังนั้นควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 2 ครั้ง แต่อย่ารดน้ำมากเกินไป เพราะผักชีไม่ชอบน้ำขัง จะทำให้ผักชีเน่าง่าย

ส่วนการกำจัดวัชพืชควรกำ จั ด อย่างทันที โดยใช้มือถอนได้เลย เพราะวัช พื ช จะเป็นตัวแย่งน้ำจากผักชีทำให้ผักไม่เจริญเติบโต

7. การใส่ปุ๋ย แนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมักหลังจากผักชี แ ต ก ใบแล้ว

8. หลังจากนั้นประมาณ 30-45 วัน ผักชีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ก่อนการเก็บเกี่ยวควรรดน้ำให้ชุ่มแปลงดินเพื่อให้ถอนผักชีได้ง่ายขึ้นทำให้ต้นผักชีไม่ ข า ด

ส่วนวิธีการเก็บเกี่ยวผักชีทำได้ด้วยการใช้มือจับที่โคนรากแล้ว ถ อ น ดึงขึ้นมา แล้วสะบัดดินออก แล้วน้ำไปล้างน้ำ คัดใบสีเหลืองหรือใบที่เน่าออก

จากนั้นนำเอาตันผักชีมามัด ร ว ม กันมัดและนำไปส่งขายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก MTHAI.C O M

เรียบเรียงโดย นิยมไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *