January 24, 2023

คะน้าผงชูรส อร่อยแถมดีต่อสุขภาพ

วันนี้จะพ า มารู้จักต้นผ ง ชูรส หรือ ผักไชย า ที่สามารถนำมาปรุงอ า ห า ร ให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขึ้น ซึ่งเดิมผักนี้มีมานานแล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ ค่ อ ย เป็นที่รู้จักกันมากนัก บางบ้านมี แต่ยังไม่รู้เลยว่าผักนี้มีรสชาติอร่อย วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝ า ก …