January 28, 2023

ปลูกผักชี ดูแลง่าย คนนิยม 30 วัน vายได้ vายดี

ผักชี เป็นพืชที่ชอบดินร่วน ป น ทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มี ฝ น น้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกัน ย า ยน ถึง ปลายตุลาคม เพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี โดย วิธีปลูกผักชี ปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด พั …