January 28, 2023

ฝันเห็นพร ะ พุ ทธรูป บอกล า งดี

พระพุทธรูป หรือ องค์พระปฏิมาที่สร้าง ส ร ร ค์ โดยประติมากร เพื่อระลึกถึงพุทธคุณในพระพุทธศาสนา ซึ่งการฝันเห็นพระพุทธรูป เป็นความ ฝั น ที่มีความหม า ย ดีเสมอ ผู้ใดฝันเห็นพระพุทธรูปในบ้าน หรือฝันเห็นพระพุทธรูปโบราณ จะ หมดเ ค ร าะห์ ได้โชคลาภ …