January 28, 2023

พรที่ได้รับจากพ่อแม่ ประเสริฐเกิดผลที่สุด

สำหรับคนที่บูชาพ่อแม่นั้น จะเกิดโชค ล า ภ ปาฏิหาริย์ที่ดีอยู่เสมอ ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตต า ส อ น ไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความ สุ ข ความเจริญก้าวหน้า ใ น อาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ค น รอบข้างนั้น …